Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Permisjon elever har krav på:

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.


Vi kan innvilge permisjon for:

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå. 


Les mer om permisjonreglement på Oslo kommunes nettsider 
Søknadsskjema om permisjon