Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalg og brukermedvirkning  

Opplæringsloven pålegger alle skoler å ha et skolemiljøutvalg (§ 11-1a og 11-5a i opplæringsloven). Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget har en rådgivende funksjon overfor skoleledelsen, og det kan henstille om at det iverksettes tiltak for å sikre et godt skolemiljø.

I skolemiljøutvalget i grunnskolen skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert.

Last ned Udanningsdirektoratets brosjyre om elevenes skolemiljø (PDF).  

Elevenes skolemiljø

"Et godt fungerende skolemiljøutvalg er viktig for å kvalitetssikre elevenes arbeidsmiljø". 

 

Elevenes «arbeidsmiljølov»:

Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at
"alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt
fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Drawing of a city