Sommerfuglgruppa

"Sommerfugl" er en byomfattende gruppe med plass for inntil 8 elever med behov for et helhetlig tilbud gjennom hele skoledagen. Dette er elever som ikke vil få et likeverdig tilbud i en vanlig klasse. Vi har elever fra 1.-10. trinn med moderat til lettere psykisk utviklingshemming på ulike problemområder.

 "Sommerfugl" er byomfattende, og det er Utdanningsetaten som til enhver tid avgjør inntak av elever ut i fra PP-tjenestens sakkyndige vurderinger. Ta kontakt med Rommen skole dersom dere lurer på om "Sommerfugl" kan være et tilbud for deres barn, og besøk kan avtales. Søknadsfristen er 1. desember.

 På "Sommerfugl" jobber elevene oftest ut fra felles tema, men på eget nivå. Hver av elevene har sin individuelle opplæringsplan. Vi har fokus på ord, begreper, kommunikasjon, sosial utvikling og samhandling. Videre stiller vi faglige krav ut fra elevenes nivå og elevene er, så langt det er mulig, med på å vurdere eget arbeid og sosiale ferdigheter. Vi har fysisk mestring, kunst og håndverk, ADL - mat og helse. Vi gjør bruk av tegn til tale, alternativ supplerende kommunikasjon og har data i undervisningen på ulikt nivå. Videre har vi hospitering for enkeltelever og grupper når det er hensiktsmessig, og vi er med på fellesarrangementer.

 Vi har som langsiktig mål for alle våre elever at de som voksne skal få et meningsfylt liv med muligheter.

skolens_tilbud_08