Strategisk plan 2020–2023

Skolen har de siste årene hatt en jevn stigning på eksamensresultatet og grunnskolepoeng. Resultatet på Trivselsundersøkelsen, Elevundersøkelsen og Brukerundersøkelsen på AKS viser at eleven trives på Rommen skole.
Etter innføringen av gratis 12-timers plass på AKS går nå 89% av alle elevene på 1.–4. trinn på AKS. Dette stiller krav til samarbeid mellom skole og AKS og kvalitet på de læringsstøttende aktivitetene AKS tilbyr.

Vi jobber kontinuerlig med å bedre elevenes skolemiljø. Denne høsten startet vi opp med Trivselslederprogrammet i friminuttene og har startet med innføringen av "Timen Livet" på barneskolen.
Skolen har ansatt 3 miljøarbeidere som skal ha et ekstra fokus på elevenes skolemiljø, og skal være tilgjengelige for elever som ønsker å ha noen voksne så snakke med. Miljøarbeiderne vil også arrangere aktiviteter etter skoletid og i skolens ferier. Miljøarbeiderne tilfører skolen en kompetanse som utfyller annen kompetanse på skolen, noe som gjør det mulig å imøtekomme elevenes behov også utenfor klasserommet.

I januar startet vi med skolefrokost på ungdomstrinnet og vil utvide dette tilbudet til også å gjelde 7. trinn fra etter vinterferien.

Skolen samarbeider med bydel Stovner og deltar i Folkehelseprosjektet – alle har en psykisk helse. I praksis betyr det at personalet på 1.–4. trinn vil bli kurset ukentlig fra høsten 2020 i hvordan jobbe med emosjonell kompetanse generelt, og emosjonsregulering spesielt hos elever.

Rommen skole:

Oppsummert vil skolen i perioden ha fokus på:

 

  • Å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter
  • Å få til tverrfaglighet i fagene og på tvers av fag, bruke alternative lærinsarenaer og ha større variasjon i læringsøktene
  • Styrke fellesskapet og involvere elevene mer i egen læring og hvordan de har det på skolen
  • Styrke elevene sosiale kompetanse og relasjonskompetanse
  • Styrke lærernes relasjonskompetanse og håndtering av risiko for omsorgstretthet
  • Arbeidet med psykisk helse
  • Styrke profesjonsfellesskapet

Planen skal være dynamisk. Det er lagt vekt på at tiltakene er så presise som mulig slik at man lettere skal kunne evaluerer og gjøre endringer underveis i perioden.

Strategisk plan - Rommen skole