Skolens historie

Den 23. august 2010 foretok HKH Kronprinsesse Mette Marit den høytidelige åpningen av Rommen skole og Kultursenter.

Selv om elever og ansatte allerede i april flyttet inn i det nye anlegget, håper vi datoen 23. august blir en milepæl i et anlegg som forhåpentligvis blir til nytte for framtidige generasjoner av elever og innbyggere i Groruddalen.

Den nye Rommen skole og Kultursenter er det tredje anlegget som er bygget der det en gang lå frodig åkerland.

La oss se litt tilbake i tiden.

I 1860 kom Lov om Landsalmueskolen. Loven bestemte at det skulle etableres faste skoler i landdistriktene. Før denne tid var det omgangsskoler hvor det var læreren som reiste rundt og underviste.

Etter 1880 skulle det deles inn i skolekretser, og der hvor det var flere enn 30 barn skulle det bygges skoler. 1. mai 1861 ble Rommiskolen som lå tett ved Trondheimsveien innviet med 58 elever fordelt på to klasser.

I femti år, helt fram til 1911, var skolen i bruk. Etter nedleggelsen ble skolen brukt som bolig. Elevene ble flyttet til Grorud skole som sto ferdig år 1900.

Bildet er brukt med tillatelse fra Groruddalen Historielag, som eier dette bildet.

I midten av 1960-årene ble det foreslått en reguleringsplan for Stovner-, Vestli- og Haugenstuaområdet. Nye bydeler skulle bygges, og mennesker flytte inn. Behovet for skoler var stort.

Rommen skole sto ferdig i 1972. Det var opprinnelig planlagt at skolen skulle bestå av to skolestrukturer- både en barneskole og en ungdomsskole med hver sin administrasjon. Men slik ble det ikke, for da elevene flyttet inn i august måned, var skolen blitt en tradisjonell 1–9 skole med vanlig klasseromsundervisning.

Etter som årene gikk fikk nye pedagogiske ideer og tanker innpass i skolenorge. Tradisjonell klasseromsundervisning var på vei ut, og det ble snakket om fleksible løsninger av undervisningen.

Rommen skole så også på en ny måte å drive undervisningen på. Vegger mellom klasserom ble åpnet for at elevene skulle få større rom til disposisjon.

Under denne prosessen kom det for en dag at skolen ikke var bygget etter gjeldende byggeforskrifter, og det ble foretatt målinger som fortalte at skolen måtte totalrehabiliteres. Skolen lå også for nær høyspentledningene som gikk over området. Og å grave ned mastene ville kost forholdsvis så mye at det etter en totalvurdering ble anbefalt riving av skolen og bygge ny skole lenger unna høyspentledningene.

I høstferien 2004 ble skolen stengt og elevene ble flyttet til andre skoler i påvente om hva som skulle skje med den gamle skolen.

Våren 2005 kom beskjeden: Rommen skole skulle rives, og en ny skole skulle bygges lenger øst på tomten.

Bystyret stilte imidlertid sine betingelser: Den nye skolen skulle bygges slik at også bydelens innbyggere skulle ha nytte og glede av den.

Rommen skole og Kultursenter er blitt et enestående byggverk. Det er ikke mange skoler som både har en stor flerbrukshall, en kultursal og et kombinasjonsbibliotek samt lokaler for den kommunale kulturskolen. Resultatet er også blitt et sambruk med bydelen hvor også en del av bydelsadministrasjonen har fått plass.

Skolen er godt rustet med digital infrastruktur, og håpet er at anlegget skal være like moderne om 20–30 år.

Så er det bare å håpe at innbyggerne i Groruddalen setter pris på anlegget og benytter seg av de tilbud som gis. Men det viktigste er at eleven finner sin plass i anlegget og får lyst til å lære.