Vår profil

Rommen skole og kultursenter er en barne -og ungdomsskole som ligger i bydel Stovner. Nye Rommen skole åpnet i 2010, en moderne skole i flotte lokaler. Skolen har et fint bemannet bibliotek og et godt samarbeid med Deichman. Rommen skole har et stort mangfold og et flerkulturelt miljø.

 Rommen skole har 630 elever, fordelt på 10 trinn og grupper.

Skolen har spesielt fokus på elevens grunnleggende ferdigheter og på basisfagene. Aktivt elev- og foreldresamarbeid er viktige forutsetninger for et mobbefritt og positivt skolemiljø. Skolen har et tett samarbeid med bydel Stovner.

 Skolens elever kan benytte skolen også etter undervisningstid. Det tilbyes ulike aktiviteter som musikk og dans, fysisk aktivitet. Vi ønsker at skolen skal være en trygg og utviklende møteplass i lokalmiljøet

På Rommen skole involverer vi elevene i egen læringsprosess

 • Systematisk bruk av egenvurderinger
 • Synliggjøre vurderingskriteriene
 • Sikre at elevene har forstått målet med arbeidet
 • Gjennomføre elevsamtaler
 • Tilbakeføre og bruke resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver

God klasseledelse på Rommen skole

Vi møter presis til undervisning

 • Alle elever møter på skolen i god tid før undervisningsstart
 • På barnetrinnet henter læreren elevene der de stiller opp
 • På ungdomstrinnet er læreren i klasserommet før elevene kommer

 

Vi har høye forventninger til elevene

 • Mål for timen/økta er tydelig og synliggjort for elevene
 • Mål for timen/økta er forstått av elevene
 • Lærer gir konkrete tilbakemeldinger og frampek  til elevene
 • Oppsummering av timen/økta de siste 5 min; hva har du lært?
 • Regler for god orden og oppførsel henger tydelig framme i klasserommet og er forstått av alle
 • Hjemmene informeres jevnlig om elevenes faglige og sosiale utvikling


Vi har god orden

 • Vi følger rutiner for ordenselever
 • Vi sørger for at klasserommet er i god stand til neste time eller skoledag
 • Vi tar alle ansvar for å rydde i fellesområdene

Godt skole-hjem samarbeid på Rommen skole

Foresatte – viktig ressurs for skole. Skolen og de foresatte har det samme målet – det å gi elevene en god og trygg oppvekst. Foreldrene betyr mye for elevenes læringsutbytte, og de er også en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø.

Samarbeidet er like viktig enten eleven er 6 eller 18 år. Samarbeid og involvering skaper større grad av forpliktelse både hos foresatte og skole, og gir et godt grunnlag for læring hos elevene.

En forutsetning for et godt samarbeid mellom skole og hjem er god kommunikasjon, kjennetegnet av gjensidig åpenhet, dialog og informasjonsutveksling.

 

 • Informasjon til foresatte ligger på hjemmesida

 • Foresatte mottar jevnlig informasjon på skole-SMS

 • Foresatte må delta på foreldremøter, i utviklingssamtaler og engasjere seg i FAU-arbeid.

 • Skolen oversetter viktig informasjon til ulike språk og bruker tolk ved behov.

På Rommen skole har vi fokus på et godt arbeidsmiljø og godt teamsamarbeid

Vi samarbeider effektivt og med god kvalitet

 • Vi har klare forventinger til samarbeidet

 • Vi definerer hva det skal samarbeides om

 • Vi har ukentlige læringsøkter med fokus på elevenes faglige og sosial utvikling (gulltid)

Rommen skole:

Oppsummert vil skolen i perioden ha fokus på:

 

 • Å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter
 • Å få til tverrfaglighet i fagene og på tvers av fag, bruke alternative lærinsarenaer og ha større variasjon i læringsøktene
 • Styrke fellesskapet og involvere elevene mer i egen læring og hvordan de har det på skolen
 • Styrke elevene sosiale kompetanse og relasjonskompetanse
 • Styrke lærernes relasjonskompetanse og håndtering av risiko for omsorgstretthet
 • Arbeidet med psykisk helse
 • Styrke profesjonsfellesskapet

Planen skal være dynamisk. Det er lagt vekt på at tiltakene er så presise som mulig slik at man lettere skal kunne evaluerer og gjøre endringer underveis i perioden.